تبلیغات
مدیریت فرهنگی - نمونه سؤالات درس حقوق فرهنگی
شالوده و زیر بنای گسترش هر كشور ، فرهنگ است

نمونه سؤالات درس حقوق فرهنگی

دوشنبه 3 خرداد 1389 01:01 ب.ظ

نویسنده : سیدامیرحسین هاشمی
ارسال شده در: حقوق ادبی-هنری / فرهنگی ،

با تشکر از استاد سلطانی عزیز به خاطر ارسال سؤالات

 1 – الف : ارتباط بین دو اصل آزادی بیان و آزادی مطبوعات را بیان کنید.

      ب : به طور کلی عمده ترین استثنایات که براصل آزادی مطبوعات در قوانین کشورهای مختلف شناسایی شده کدامند.

      ج : با توجه به اصل 24 قانون اساسی کشور محدودیت های حاکم بر اصل آزادی مطبوعات در ایران کدامند .

2 – الف : شیوه های حقوقی تاسیس مطبوعات به طور کلی کدامند.( با توضیح مختصر ) از بین آنها کدامیک در ایران جریان دارد.

        ب : معایب و محاسن شیوه رایج در ایران از نظر شما کدامند.

3 – الف : وظایف هیات نظارت بر مطبوعات چیست.

        ب : ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات از چه افرادی تشکیل شده است.

4– الف : مفهوم و فلسفه وجودی هیات منصفه در قوانین مطبوعاتی چیست.

        ب : ترکیب هیات منصفه و نحوه انتخاب اعضای آن را در قانون مطبوعات 1379 و قانون تشکیل هیات منصفه مصوب 1382 را بیان کرده و با یکدیگر مقایسه کنید.  

5 - ویِِژگی های لازم برای شکل گیری مفهوم اقلیت دینی و مذهبی کدامند.

6 – الف :اقلیت های دینی و مذهبی به رسمیت شنهخته شده در قانون اساسی ایران را به تفکیک نام برید.

     ب : عمده ترین حقوق به رسمیت شناخته شده برای اقلیت های دینی و مذهبی در قانون اساسی به تفکیک کدامند.

7 – وضعیت کلی حقوق قومیت ها در قانون اساسی ایرا رابیان کنید .

8 – عمده ترین محور و چالش حقوق قومیت ها در دنیای امروز که منجر به تصویب معاهده بین المللی حفاظت از تنوع فرهنگی توسط یونسکو شده چیست.

9 – الف : تفاوت میراث فرهنگی با آثار فرهنگی از نظر مفهومی چیست.

       ب : میراث فرهنگی به طور کلی به چند دسته تقسیم می شود. در خصوص کدامیک از این اقسام معاهده بین المللی تصویب شده است. ایران به کدامیک از این معاهدات ملحق شده است.

10 – مهم ترین جرایم مندرج در قوانین جزایی ایران که به منظور حمایت از میراث فرهنگی وضع شده اند کدامند. عمده انتقاد وارد به این جرایم چیست.

11 – مفهوم شهروند را بیان کرده و تفاوت های حقوق بشر با حقوق شهروندی را ذکر کنید.

12 -  با توجه به مفهوم حقوق شهروندی و تصویب قانون حقوق شهروندی در سال 1383 عمده ترین نقص این قانون چیست.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 3 خرداد 1389 01:34 ب.ظ